కడప జిల్లాలో క్లీన్ స్వీప్ పై జగన్ భారీ స్కెచ్.. టీడీపీ గుండెల్లో మొదలైన వణుకు

కడప జిల్లాలో క్లీన్ స్వీప్ పై జగన్ భారీ స్కెచ్.. టీడీపీ గుండెల్లో మొదలైన వణుకు

కడప జిల్లాలో క్లీన్ స్వీప్ పై జగన్ భారీ స్కెచ్.. టీడీపీ గుండెల్లో మొదలైన వణుకు