నన్ను టార్చర్ పెట్టి మరి మూడు అబార్షన్స్ చేయించాడు చాలా సార్లు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాను

నన్ను టార్చర్ పెట్టి మరి మూడు అబార్షన్స్ చేయించాడు చాలా సార్లు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాను